facebook Instagram Allegro
 

Polityka Prywatno�ci

Polityki prywatno�ci
 

Drogi Kliencie, zapraszamy do zapoznania si� z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatno�ci. Stosownie do tre�ci Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, �e:

 

Administratorem przekazywanych przez Pana/Pani� danych osobowych jest F.P.H. "ABAT" Piekarski Adam, Ul. Spadochroniarzy 34a, 34-730 Mszana Dolna dalej ABAT.

 

Udost�pnione nam przez Ciebie dane osobowe s� przetwarzane w nast�puj�cych celach:

 • W zakresie niezb�dnym do nawi�zania, ukszta�towania tre�ci, zmiany, rozwi�zania i prawid�owej realizacji us�ug �wiadczonych drog� elektroniczn�;

 • W celu otrzymywania od nas informacji marketingowych w tym m.in. informacji o naszych us�ugach, promocjach, ofercie, w przypadku wyra�enia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji.

 1. Przekazanie nam danych osobowych jest dzia�aniem dobrowolnym. Jednak�e brak zgody na ich przetwarzanie mo�e by� r�wnoznaczny z uniemo�liwieniem �wiadczenia Tobie us�ug drog� elektroniczn�.

 2. Wszystkie dane osobowe, kt�re zosta�y nam przekazane s� przetwarzane wy��cznie w zakresie i celu na jaki klient wyrazi� zgod�.

 3. Je�eli, wype�niaj�c formularz kontaktowy wyrazi�e� zgod� na otrzymywanie informacji handlowej drog� elektroniczn� to tym samym wyrazi�e� zgod� na przesy�anie przez ABAT korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawieraj�cej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� (Dz. U. 02.144.1204) dotycz�ce dzia�alno�ci ABAT, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og�lne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi). Dokonuj�c tej czynno�ci potwierdzi�e�, �e ABAT poinformowa� Ci� o tym, �e wyra�enie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, �e masz mo�liwo�� odwo�ania jej w ka�dym czasie.

 4. Je�eli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie b�dziemy mogli zagwarantowa� dost�pu do wszystkich funkcji naszego sklepu.

 5. Nale�y pami�ta�, �e masz prawo w ka�dej chwili do aktualizacji lub usuni�cia swoich danych osobowych.

 6. Zmian mo�na dokona� poprzez przes�anie maila na adres biuro@obuwie-abat.pl

 7. W przypadku przypadku ch�ci usuni�cia danych prosimy przes�anie maila na adres biuro@obuwie-abat.pl

 8. Zapewniamy, �e nasza firma przestrzega polityki bezpiecze�stwa danych osobowych.

 9. Twoje dane s� u nas bezpieczne, jak r�wnie� dok�adamy wszelkich stara� by poziom �wiadczonych przez nas us�ug by� na jak najwy�szym poziomie oraz gwarantowa� jak najwi�ksze bezpiecze�stwo.

 

Strona WWW realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u�ytkownikach i ich zachowaniu w nast�puj�cy spos�b

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 • Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach po��czania (adres IP).

 • Poprzez zapisywanie w urz�dzeniach ko�cowych plik�w "cookies". Szczeg�y dzia�ania plik�w "cookies" na naszej stronie opisane s� w Polityce Cookies.

 

Ochrona Twoich danych osobowych

 • Dost�p do Twoich danych osobowych maj� tylko pracownicy firmy.

 • Zastosowali�my �rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj�ce ochron� przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.

 

Udost�pnienie danych

 • Dane podlegaj� udost�pnieniu podmiotom zewn�trznym wy��cznie w granicach prawnie dozwolonych.

 • Dane umo�liwiaj�ce identyfikacj� osoby fizycznej s� udost�pniane wy��czenie za zgod� tej osoby.

 • Operator mo�e mie� obowi�zek udzielania informacji zebranych przez stron� WWW upowa�nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ��da� w zakresie wynikaj�cym z ��dania.

 

Kontakt

 • Je�eli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy si� z Tob� korzystaj�c z podanego podczas rejestracji e-maila, a w szczeg�lnych sytuacjach skorzystamy z podanego numeru telefonu.

 • W przypadku w�tpliwo�ci lub pyta� dotycz�cych polityki prywatno�ci i bezpiecze�stwa Twoich danych osobowych zach�camy do kontaktu z nami.

 

Zmiana polityki prywatno�ci

 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatno�ci, o ile b�dzie wymaga� tego obowi�zuj�ce prawo, ulegn� zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana b�dzie wprowadza� standard wy�szy od minimum wymaganego prawem. W przypadku takiej zmiany zostaniesz powiadomiony drog� elektroniczn�, na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

 

 
 
 
       
 

F.P.H. Abat Adam Piekarski

Spadochroniarzy 34a,
34-730 Mszana Dolna
woj. ma�opolskie
tel. 18 33 10 418
biuro@obuwie-abat.pl

Kolorystyka obuwia prezentowanego na niniejszej witrynie mo�e si� nieznacznie r�ni� od rzeczywistych kolor�w.


 
  » Strona g��wna » O firmie » Oferta » SKLEP » Kontakt » Karta gwarancyjna
» Polityka Prywatno�ci » Polityka Cookies
projektowanie stron www iPolska.com.pl